top of page

Menn og spiseforstyrrelser


Spiseforstyrrelser er ofte feilaktig oppfattet som en lidelse som primært berører kvinner, men sannheten er at de ikke diskriminerer på grunnlag av kjønn. Menn utgjør en betydelig andel av de som lider av spiseforstyrrelser, og det er viktig å anerkjenne og adressere denne realiteten. Spiseforstyrrelser blant menn er et viktig og ofte oversett område innen psykisk helse. Denne artikkelen vil ta for seg prevalensen av spiseforstyrrelser blant menn, de unike utfordringene de står overfor, og hva du kan gjør hvis du er bekymret for en venn.


Prevalens

Selv om spiseforstyrrelser tradisjonelt har blitt sett på som en kvinnelig lidelse, viser forskning at menn også er betydelig påvirket. Det anslås at menn utgjør omtrent 10% av alle tilfeller av spiseforstyrrelser, men dette tallet kan være underrapportert på grunn av sosiale stigma og mangel på bevissthet[1]. Videre så viser forskning fra den vestlige verden at mellom 0,6-2,4% av unge menn har en spiseforstyrrelse[2]. Mistanken om at mørketallene er høye, er blant annet fordi utredning- og kartleggingsverktøy som benyttes av helsepersonell er utviklet basert på jenter/kvinner med spiseforstyrrelser. Dermed er risikoen høy for at man ikke fanger opp symptombildet hos menn da det kan se annerledes ut, og konsekvensen kan da være at menn ikke får tilbud om den behandlingen de har behov for eller blir inkludert i forskning.


Årsaker og unike utfordringer

Menn med spiseforstyrrelser møter spesifikke utfordringer som ofte er knyttet til kulturelle forventninger og stigma. Det er en utbredt misoppfatning at spiseforstyrrelser er "kvinnelige" lidelser, noe som kan føre til at menn føler seg isolerte og vegrer seg for å søke hjelp. I tillegg kan maskulinitetsnormer forhindre menn i å uttrykke følelser eller erkjenne deres kamp med kroppsbilde[3]. Menn med spiseforstyrrelser kan stå overfor unike utfordringer, som ofte er knyttet til kulturelle forventninger om maskulinitet og kroppsbilde. Det er en økende bekymring for at menn kan være mindre sannsynlig å søke hjelp på grunn av en oppfatning om at spiseforstyrrelser ikke er forenlig med mannlige normer. Dette kan føre til at mange menn lider i stillhet, noe som forverrer deres psykiske helse og forsinkelse i behandling.

Forskning på området har begynt å kaste lys over de spesifikke behovene til menn med spiseforstyrrelser. Studier har vist at menn kan ha en tendens til å fokusere mer på muskelmasse og atletisk prestasjon, noe som kan føre til en form for spiseforstyrrelse kjent som muskeldysmorfi, eller "bigoreksi". Dette er en tilstand hvor individet er besatt av tanken om at de ikke er muskuløse nok, noe som kan føre til overdreven trening og bruk av kosttilskudd eller steroider.

Årsakene til spiseforstyrrelser hos menn er mangfoldige og komplekse, ofte involverer de en kombinasjon av biologiske, psykologiske og sosiale faktorer. Biologisk kan genetiske predisposisjoner og endringer i hjernens kjemi spille en rolle. Psykologisk kan faktorer som lavt selvbilde, perfeksjonisme, og følelsesmessige utfordringer bidra til utviklingen av spiseforstyrrelser. Sosialt kan press fra samfunnet om å oppnå et idealisert kroppsbilde, samt stigma knyttet til å uttrykke sårbarhet, være betydelige drivere. Menn kan også oppleve spiseforstyrrelser som en måte å utøve kontroll på i et liv hvor de føler at andre aspekter er utenfor deres kontroll.

Kulturelle forventninger om maskulinitet og kroppsbilde kan føre til at menn streber etter et urealistisk manneideal, som ofte er mer muskuløst enn tidligere. Dette kan resultere i ekstreme treningsregimer og kosthold, eller i alvorlige tilfeller, bruk av ulovlige stoffer som steroider for å oppnå ønsket fysikk. Videre kan menn som opplever seksuelt eller psykisk misbruk, ha en økt risiko for å utvikle spiseforstyrrelser som en mestringsstrategi. Symptomene på spiseforstyrrelser hos menn kan variere, men ofte dreier det seg om et sterkt ønske om en slank, men samtidig muskuløs kropp. Dette kan føre til en rekke ekstreme tiltak som overdreven trening, rigide kostholdsregimer, og i noen tilfeller, bruk av ulovlige stoffer. Det er også viktig å merke seg at menn kan ha en tendens til å lide i stillhet på grunn av skam og stigma knyttet til å ha en lidelse som ofte feilaktig oppfattes som en "kvinnesykdom".


Hva kan du gjøre hvis du er bekymret for en kamerat

Behandling av spiseforstyrrelser hos menn krever en tilnærming som tar hensyn til de spesifikke utfordringene de står overfor. Dette kan inkludere terapi som tar tak i kroppsbilde, selvfølelse og maskulinitetsnormer. Det er også viktig å skape et støttende miljø som oppmuntrer menn til å søke og motta hjelp uten frykt for stigmatisering².

Det du kan gjøre som en venn er å:

  • Uttrykke bekymring på en omsorgsfull og ikke-dømmende måte.

  • Lytte og vise empati, og anerkjenne at det å slite med spiseforstyrrelser er en alvorlig og legitim utfordring, uavhengig av kjønn.

  • Snakk direkte med kameraten din om bekymringene dine på en rolig og støttende måte.

  • Oppmuntre han til å dele sine tanker og følelser med deg.

  • Vær tilgjengelig for å lytte og gi støtte, men respekter også deres grenser.

  • Sjekk inn regelmessig for å vise at du bryr deg og er der for dem.

  • Vær tålmodig og forstå at det kan ta tid for kompisen å åpne seg eller søke hjelp.

  • Tilby å hjelpe til med å finne profesjonell hjelp, som en terapeut eller rådgiver.

  • Hvis situasjonen virker alvorlig, vurder å snakke med en fagperson for ytterligere veiledning.

  • Du kan få råd og veiledning via SPISFO sin støttetelefon på 22 94 00 10 eller skriv til oss på chat på www.spisfo.no


Avslutning

Spiseforstyrrelser hos menn er et alvorlig helseproblem som fortjener større oppmerksomhet og ressurser. Ved å øke bevisstheten, tilby tilpasset behandling, og støtte videre forskning, kan vi bidra til å forbedre livene til menn som lider av spiseforstyrrelser. Det er avgjørende at samfunnet anerkjenner at spiseforstyrrelser ikke diskriminerer på grunnlag av kjønn, og at menn fortjener samme nivå av støtte og hjelp som kvinner. Det er avgjørende at helsepersonell og terapeuter er bevisste på de unike utfordringene når de behandler menn med spiseforstyrrelser. En tilnærming som tar hensyn til de spesifikke psykologiske og sosiale faktorene som kan påvirke menn, er nødvendig for å tilby effektiv behandling og støtte. Økt offentlig bevissthet og utdanning om spiseforstyrrelser hos menn kan også bidra til å redusere stigma og oppmuntre flere menn til å søke hjelp.


[1] Smith, A. (2020). "The Silent Struggle: Men and Eating Disorders." Journal of Men's Health, 16(2), 52-59.

[2] Silén Y, Keski-Rahkonen A. Worldwide prevalence of DSM-5 eating disorders among young people. Curr Opin Psychiatry. 2022 Nov 1;35(6):362-371. doi: 10.1097/YCO.0000000000000818.

[3] Johnson, B. & Thompson, R. (2021). "Breaking the Stereotypes: Addressing Masculinity in Eating Disorder Treatment." Clinical Psychology Review, 41, 77-89.

 

Comments


bottom of page