top of page

Megareksi – et skjult problem med alvorlige konsekvenser


Megareksi, også kalt muskeldysmorfi, er en underkategori av kroppsdysmorfobisk lidelse (BDD). BDD er igjen relatert til tvangslidelser, og kjennetegnes av å ha en feilaktig og negativ oppfatning av sin egen kropp, og en overbevisning om at en eller flere kroppsdeler er stygge eller defekte. Megareksi kjennetegnes av et overdrevent fokus på å bygge muskler, og en følelse av at en aldri blir stor eller sterk nok. En person med megareksi vil derfor tilbringe store deler av fritiden på tung styrketrening, og nedprioriterer andre aktiviteter som ikke involverer trening og muskelbygging. Selv om megareksi deler mange likhetstrekk med andre spiseforstyrrelser, er lidelsen per dags dato ikke en formell diagnose (1).​ Til tross for dette er megareksi er en alvorlig lidelse som tyder på å øke i omfang, både på innsiden og utsiden av kroppsbygger-miljøet.

 

Store mørketall

Av mange årsaker er det vanskelig å tallfeste hvor mange som oppfyller kriteriene for megareksi, og de samme årsakene bidrar til at symptomene ofte ikke oppdages før det er for sent. En forklaring på de store mørketallene er at det er flest menn som utvikler megareksi. Ettersom mange har en oppfatning av at spiseforstyrrelser er noe som rammer kvinner, er det en større terskel for menn med et forstyrret forhold til mat og kropp å søke hjelp. Menn som diagnostiseres med en spiseforstyrrelse kan derfor oppleve skam rundt deres identitet og maskulinitet (2).

Det er en utbredt oppfatning at spiseforstyrrelser først og fremst rammer unge kvinner som ønsker å gå ned i vekt. Det er dermed mindre sannsynlig at en mann som ønsker å bli større og sterkere vil vekke bekymring blant pårørende.

Kjønnsnormer og forventninger knyttet til mannens rolle i samfunnet er en annen faktor som kan bidra til at megareksi ikke oppdages eller tas på alvor. Det er gjerne forventet at menn skal være disiplinerte, kontrollerte, og handlekraftige. En muskuløs kropp som et resultat av endeløse repetisjoner med hard trening og et restriktivt kosthold kan dermed mistolkes som det ultimate symbolet på både maskulinitet og selvbeherskelse (3).

 

En farlig besettelse

Selv om megareksi fremdeles er en misforstått og lite kjent lidelse, kan den på samme måte som andre spiseforstyrrelser føre til alvorlige konsekvenser, og bidrar til en betydelig redusert livskvalitet blant de som er rammet. Den tvangspregede dedikasjonen til treningssenteret, som blant utenforstående kan tolkes som beundringsverdig, vil for en med megareksi begynne å overskygge alle andre aspekter av livet. Personen som er rammet opplever symptomer på angst og en følelse av mangel på kontroll når vedkommende av ulike årsaker er nødt til å avvike fra deres treningsrutine eller strenge kosthold (1). Av denne grunnen fører lidelsen ofte til isolasjon og en unngåelse av sosiale sammenkomster. Dette kan gjøre det desto vanskeligere for omgangskretsen å bli oppmerksom på at en de kjenner kan være rammet.

I tillegg er lidelsen forbundet med lav selvtillit, en sterk misnøye til sitt eget utseende, og andre mentale lidelser som angst og depresjon (4). Menn som har store bekymringer knyttet til muskularitet, har dessuten en høyere sannsynlighet for å innta store mengder alkohol på kort tid (binge-drikking), og bruke narkotika (5).

Megareksi er også assosiert med bruken av anabole steroider. Langvarig bruk av anabole steroider kan resultere i skader på leveren, hjertet, og nyrene. I tillegg kan det forandre din mentale sinnstilstand, og føre til irritabilitet, aggresjon og paranoia. Overtrening og et restriktivt kosthold kan alene føre til humørsvingninger, søvnvansker, seksuelle utfordringer, og konsentrasjonsvansker. Kombinert med anabole steroider skapes en grobunn for alvorlige psykiske utfordringer og svekkede sosiale relasjoner (6)

 

Et økende problem

Mye tyder på at prevalensen av megareksi har økt de siste årene. En omfattende kohortestudie utført på unge voksne viste at 22 prosent av menn mellom 18 og 24 år hadde en form for muskelfokusert spiseforstyrrelse. (7). En norsk undersøkelse fra 2016, hvor 165 menn som trente på treningssenter svarte på spørsmål knyttet til selvbilde og ønsket om større muskler, viste at 40 prosent av deltakerne viste symptomer på megareksi. En fjerdedel av deltakerne innrømmet at de hatet sin egen kropp (8). Sosiale medier kan være en av årsakene bak denne fremveksten, hvor stadig flere treningsinfluensere deler deres kostholds – og treningsrutiner og skaper urealistiske forventninger til hvor raskt det er mulig å endre kroppens utseende (3). I tillegg viser forskning at mannekroppen har blitt mer synlig i media de siste årene, og at den «ideelle» mannekroppen har blitt stadig mer muskuløs og fettfri (5).

Samtidig er det viktig å presisere at medier sjelden er rotårsaken til megareksi. Selv om forskere er uenige om hva som er de viktigste årsakene, virker det som traumatiske opplevelser, genetikk, en sen pubertet, og mobbing i barn – og ungdomsårene spiller en større rolle (6).

 

Dette tydeliggjør viktigheten av å snakke med gutter og menn om deres mentale helse, og å øke oppmerksomheten rundt menn, kroppsbilde og spiseforstyrrelser. Slik kan flere som har behov, bli fanget opp. I et samfunn hvor mange anser hyppig trening som noe utelukkende positivt, er det i tillegg nødvendig å gjøre flere klar over at en tilsynelatende sunn interesse kan bli en farlig besettelse med alvorlige helsekonsekvenser.

 

Referanser:

 

Comments


bottom of page