top of page

Kutt i støtte til rådgivningstjenester


I over 35 år har Spiseforstyrrelsesforeningen gitt støtte, råd og veiledning til de som sliter med en spiseforstyrrelse/har et vanskelig forhold til mat, kropp og vekt og deres pårørende.

Vi har i år fått avslag på tilskudd til fortsatt drift av våre støtte-, råd- og veiledningstjenester.

Sammen med mange andre organisasjoner innenfor psykisk helse og rusfeltet har vi nå gått sammen om et protestskriv til Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol samt Helse- og omsorgskomitèen.


Protest imot kutt i tilskuddsordningen for Rådgivningstjenester for pårørende til og personer med psykisk lidelse og/eller rusavhengighet.


Brevet er en reaksjon fra små og store organisasjoner som tidligere har fått tilskudd til drift av bruker og-/eller pårørendetiltak, og som nå ikke har fått tilsagn om midler til drift for 2023. Det betyr sterk reduksjon eller helt nedleggelse av tilbud. Noen organisasjoner er nye, mens andre har svært lang erfaring med etablerte og nyttige tilbud.


Hurdalsplattformen var tydelig på forutsigbarhet og langsiktige rammevilkår for frivillige og ideelle organisasjoner. Sitat:

Regjeringen vil støtte opp om ideell sektor og ideelle tilbydere i helse- og omsorgssektoren, og frivillige og ideelle tilbydere på helse- og omsorgsfeltet må sikres gode rammevilkår og forutsigbar drift.


Hurdalsplattformen er også tydelig på betydningen av medvirkning, involvering og samhandling mellom alle parter for å få godt fungerende og helhetlige tiltak. Vi forstår ikke hvorfor denne omleggingen ble gjort uten noen form for medvirkning, eller overgangsordning.


Vi gjør oppmerksom på at konsekvensene av dette er at etablerte og velfungerende tiltak uteblir uten at det er alternative tiltak som overtar.


Eksempler på hvordan konsekvensene rammer i 5 ledd:

· brukeren mister sitt tilbud

· pårørende mister sin støtte og veiledning

· fagpersoner mister sin tilgang på kompetanseheving

· press på kommunale tjenester

· ansatte som mister arbeidsplassen sin


Det er bygget opp spesialkompetanse i disse organisasjonene, som ikke kan erstattes av tilbud til store diagnoseovergripende organisasjoner. Det er umulig for dem å ha spesialkompetanse på alle områder. De fleste av organisasjonene er også nasjonale tilbud som i stor grad driver kompetanseoverføring til kommuner der det mangler tilsvarende tilbud. Vi frykter derfor hvordan det vil gå med innbyggere i de små kommunene i distriktene.


Hjelpetelefonene og rådgivingstjenester skulle være et supplement til det offentliges tjenester til brukere og pårørende, men er i realiteten en erstatning for mangelen på offentlig veiledning og støtte til brukere og pårørende. Dette skjer i en tid hvor etterspørselen for å få psykisk helsehjelp bare øker, og hvor kapasiteten er sprengt. De frivillige organisasjonenes kontakt med brukere og pårørende gir også en unik og uerstattelig innsikt som helsemyndighetene og tjenesteapparatet nå står ovenfor å miste.


Det er dere som er ansvarlige for tildelingen av midler til ordningen. Dere møtte oss da vi i budsjetthøringen fortalte om hvordan omleggingen ville ramme driften av tiltakene våre. Hørte dere på oss? Vi kommer gjerne i dialog for å finne løsninger, men tiden er i ferd med å renne ut for flere av oss. Permittering og avvikling er allerede både varslet og igangsatt.


Vi er talerør for tusener av brukere og pårørende som nå er fortvilet over hva som er i ferd med å skje. Lytt til oss, vi er mange brukere og pårørende!


Med vennlig hilsen:

ADHD Norge

Angstringen Norge

ATROP, Støtte & Ettervernsenter

Autismeforeningen i Norge

Bipolarforeningen Norge

LINK Bergen

LPP Landsforeningen for pårørende i psykisk helse

Mannsforum - Kamerathjelpen

NKS Veiledningssentrene

PIO, Pårørendesenteret i Oslo

ROS, Rådgivning om spiseforstyrrelser

Norske kvinners Sanitetsforening

Spillavhengighet Norge

Spiseforstyrrelsesforeningen

Stiftelsen Tryggere

Stiftelsen Pårørendesenteret0 comments

Comments


bottom of page