Screenshot 2020-11-27 at 10.14.40.png

Pårørende og fagpersoner

Spiseforstyrrelser er utvendige signaler på at noe er galt innvendig. Problemet henger ofte sammen med en identitetskrise. Spiseforstyrrelser gir en mulighet til å finne uavhengighet når dette oppleves som svært vanskelig. Å ta kontroll over kroppen og matinntaket kan virke som kanskje den eneste måten å oppnå dette. Som foreldre eller en som står den spiseforstyrrede nær kan du gi mye hjelp og støtte. Men det vil ikke bli bare lett for deg! Foreldre kan ofte føle at hjemmet har blitt en slagmark med maten som et svært kraftfullt våpen.

Generelle råd


Når noen du står nær blir syk, enten det er psykisk eller fysisk, vil det i større eller mindre grad påvirke deg og din relasjon til den som er syk. Når en i familien er syk med en spiseforstyrrelse vil dette kunne påvirke ikke bare familiemedlemmenes relasjon til den syke, men også til hverandre. Foreldre og søsken, men også venninner/ venner, øvrig familie og eventuelt kollegaer vil kunne bli berørt.

Det er viktig å være bevisst på at det finnes mange berørte av en spiseforstyrrelse, og sykdommen kan føre til krevende og vanskelige situasjoner også utenfor familien, som i jobb- eller venne-/ venninnesammenheng.

Hvis man er oppmerksom på dette kan det være enklere for foreldre å forstå hvorfor ting er litt mer konfliktfylt enn det normalt har vært.

Det kan ofte være nødvendig å søke profesjonell hjelp for flere av gruppene som er nevnt.

Å stå nær en som er syk, påvirker mye i hverdagen og det kan være godt å få pratet med noen. Ofte kan resten av familien som ikke påvirkes hver dag være en god partner for dette. På den måten kan de være involvert, og bidra uten å være en del av de små utfordringene i hverdagen.

Uansett hvilken relasjon du har til den som er syk er det viktigste du kan gjøre å være der og vise at du bryr deg.

Husk at:

- Det kan ta tid for personer med spiseforstyrrelser å komme så langt at hun eller han ønsker hjelp eller kontakt med behandlingsapparatet.
- Du behøver ikke å forstå, verken nå eller senere. Det er viktigere at du bryr deg enn at du skjønner sykdommen.
- Det kan ta lang tid i behandling for å bli frisk og forløpet kan være preget av ambivalens og svingninger i motivasjon.

I tillegg er det utrolig viktig at du som pårørende tar vare på deg selv midt oppi det hele. Ingen er tjent med at du sliter deg ut og blir syk selv
Foreldre


Det er vanlig at foreldre opplever at motstridende tanker og følelser opptrer samtidig. Tanker som kan komme, er for eksempel: "Det må være min feil. Jeg vil gjøre alt for å få deg frisk. Jeg elsker deg så høyt", "Jeg orker ikke se at du er ulykkelig. Jeg bekymrer meg hele tiden. Du ødelegger livet mitt" og ”Jeg har lyst til å riste deg. Av og til hater jeg deg". Dette er helt normalt, og det er viktig å akseptere at slike tanker og følelser dukker opp.

Kommunikasjon mellom syk og foreldre
Også fra den som er syk kan det komme beskjeder og signaler som motstrider hverandre. Det kan for eksempel høres slik ut: "La meg være, la meg leve mitt eget liv, jeg hater deg" og 
"Forlat meg aldri, jeg klarer meg ikke selv, jeg er glad i deg." Denne typen ambivalens, alle disse motstridende følelsene, er vanskelig å leve med for alle involverte. Det er likevel viktig å la disse konfliktfylte og vanskelige følelsene komme til uttrykk.

Skyldfølelse
Det er ikke uvanlig at foreldre tar på seg skyld og føler seg ansvarlige for alt som har skjedd. Disse tankene og følelsene er ikke et godt utgangspunkt for prosessen med å håndtere problemer og utfordringer knyttet til å leve med en som er syk med en spiseforstyrrelse. Det er likevel viktig og riktig at man tillater at disse følelsene dukker opp. De kan ses på som helt normale reaksjoner på en unormal og krevende situasjon. Det hjelper ikke å skulle finne noen å legge skylden på. Det viktigste er å fokusere på å gi mye kjærlighet, omsorg og hjelp, både til den som er syk og til hverandre, i sykdomsperioden.

Tilfriskningsprosessen
Veien ut av en spiseforstyrrelse er som nevnt ofte lang og krevende, både for den som er syk og de som står rundt. I prosessen med å bli frisk skal den som er syk finne tilbake til hvem han eller hun er uten spiseforstyrrelsen. Dette vil i mange tilfeller innebære økt selvfølelse og også et økende behov for selvstendighet og atskillelse fra dere som foreldre. Mange foreldre/barn-relasjoner settes på prøve i denne prosessen. Av og til kan det være svært vanskelig for dem som står rundt å stole på at den som er/har vært syk klarer seg selv. Det vil i mange tilfeller bli en vanskelig overgangsperiode der det er essensielt at de nødvendige forandringene får skje. Fremgang krever forandring.

Det er mange pårørende som opplever at de også trenger psykologhjelp, eller annen liknende hjelp, til å takle følelsene som kommer opp. Både mens det stormer som verst, og også i tiden etterpå. Ikke vær redd for å be om hjelp.

Hvordan ta vare på søsken
Mange søsken kan kjenne på sinne. Både som et uttrykk for redsel og fordi de føler at livet blir ødelagt av å ha en søster eller bror som er syk. Det er ikke uvanlig at søsken tar avstand fra problemet og forsøker å unngå situasjoner hvor problemstillinger rundt dette blir tatt opp.

Det er vel så viktig å prate med søsken, som med den som er syk. I en slik samtale er det fint hvis man klarer å fokusere samtalen på dem og ikke på den som er syk. Mange føler seg kanskje tilsidesatt eller ikke sett i en familie der store deler av dagen går med til å snakke om, tenke på og bekymre seg for den som er syk. Dette kan igjen føre til at de føler en skam over å tenke slike tanker. Gi søsken rom og mulighet til å uttrykke og fortelle ærlig om sine tanker og følelser, og møt dem på at det de tenker og føler ikke er feil eller slemt.

Avmakt og skyldfølelse er også noe mange søsken opplever. Slike følelser kan være med på å tynge hverdagen deres veldig. Fokuser på gode samtaler, og prat om hvordan de har det, ikke hvordan de tror søster eller bror har det. Det viktigste er ofte å ha en holdning om åpenhet innad i familien, og i størst mulig grad inkludere søsknene i hva som skjer. I utgangspunktet er det egentlig så enkelt som at man som søsken trenger kjærlighet og oppmerksomhet. De trenger og bli sett og hørt, i tillegg til at de har behov for å føle seg godt ivaretatt.

Konkrete tips og hjelpende råd
Som regel ønsker foreldre det beste for barna sine og gjør det de mener er riktig. Alle kan være etterpåkloke, men etterpåklokskap har sjeldent hjulpet noen. Prøv heller å akseptere det som har skjedd i fortiden, og konsentrer deg om hva som kan gjøres her og nå, og i fremtiden.

- Gi masse kjærlighet i form av fysisk kontakt, gode ord og støtte
Men ikke vær for påtrengende, respekter de grenser den du vil hjelpe setter, og forsøk å gi omsorg, kjærlighet og nærhet på en måte som kjennes riktig for alle. For noen med en spiseforstyrrelse blir kroppen en beskyttelse mot omverdenen. Man ønsker av en eller annen grunn å gjøre seg utilgjengelig for andre. Vis at du bryr deg, er glad i og setter pris på personen uansett hvordan han eller hun ser ut.

- La én person ha ansvar for mat og mengde
Det kan være godt for den syke å kun ha en å forholde seg til med tanke på hva slags mat, mengde, når en skal spise, osv. Hvis hele familien skal involvere seg, kommer man gjerne ingen vei; jo flere kokker desto mer søl.

- Forstå at det kan være vanskelig å ta i mot hjelp for den syke
Det er ikke uvanlig at den som er syk har motstand mot å innrømme at man har et problem, og at det man sliter med er svært komplekst uten noen lettvint og umiddelbar løsning. For mange er det å spørre om, og ikke minst ta i mot hjelp, en stor barriere. I tillegg er veldig mange ambivalente til om de ønsker å bli frisk eller ikke. Det kan virke veldig skummelt å skulle gi slipp på spiseforstyrrelsens trygghet og kontroll. Det er viktig at de som står rundt vet om og prøver å ha forståelse for dette.

- Godta at maten er en form for kontroll på livet
Godta at for øyeblikket oppleves spiseforstyrrelsen, for den som har utviklet den, som den eneste måten å ha kontroll over sitt eget liv; som den eneste måten å takle hverdagen på.

- Vær en god lytter
Vær forberedt på å lytte, og la vedkommende få den tiden han/hun trenger.

- Aksepter de negative reaksjonene du vil bli møtt med
Aksepter at du sannsynligvis vil bli møtt med en negativ reaksjon uansett hvordan du nærmer deg problemet. La imidlertid ikke dette skremme deg fra å gjøre det du mener er rett.

- Vær god på å gi bekreftelse og aksept
Den som sliter med spiseforstyrrelser har behov for bekreftelse, på ethvert område. Å kjenne seg akseptert og godtatt, uten betingelser, og ikke kun for ens prestasjoner. Prøv å formidle at hennes tilværelse verdsettes, uansett om hun/han spiser eller ikke.

- Unngå å la fristende godsaker stå tilgjengelig
Unngå å gi ekstra eller reduserte porsjoner ved matbordet uten først å ha blitt bedt om det. Husk at målet er å hjelpe kroppen til å ta inn det den virkelig trenger.

- Vær forsiktig med kommentarer om kropp og utseende
Tanken på å skulle bli friskere virke skremmende for den som har en spiseforstyrrelse. Det kan derfor ofte være vanskelig å takle "oppmuntrende" kommentarer, som "Nå ser du mye bedre ut" eller "Det er jammen bra du har lagt på deg litt". Reaksjonen på slike kommentarer kan lett være "Hjelp, jeg har lagt på meg. Nå blir jeg feit, jeg må kvitte meg med disse kiloene litt kjapt".

- Vær åpen og ærlig
Legg grobunn for tillit og vennskap ved å være åpen og ærlig. Spiseforstyrrelser vil ikke bare berøre den som sliter med spiseforstyrrelsen, men også i stor grad hele hennes/hans familie, vennekrets og omgivelser. Vær åpen og ærlig, så vil du mest sannsynlig få det samme i retur.

- Godta endring i karaktertrekk
Godta at endring i karaktertrekk vil være en del av lidelsen. En som sliter med spiseforstyrrelser er troende til å opptre løgnaktig, og noen kan gå så langt som til å begynne å stjele. Den som er syk trenger hjelp fremfor fordømmelse for dette.

- Søk profesjonell hjelp og ikke gi opp om du opplever at du ikke kommer noen vei til å begynne med.

- Spor opp litteratur om spiseforstyrrelser, slik at du får mer kunnskap og dermed økt forståelse.

- Forsøk å la ditt eget liv fortsette så uforstyrret som mulig.
Ikke la lidelsen styre også ditt liv. Ivareta dine egne behov og ønsker. Ta vare på deg selv og kjenn etter. Du vil kunne ha behov for støtte og hjelp du og.
Søsken


Alle mennesker er forskjellige, og hvordan vi opplever og håndterer ulike situasjoner og følelser er veldig individuelt. Når man lever i nær relasjon til en som har en spiseforstyrrelse blir man som regel alltid påvirket, i større eller mindre grad. Dette gjelder selvfølgelig også søsken. Det er store variasjoner i hvordan og hvor mye søsken påvirkes.

Som bror eller søster til en med en spiseforstyrrelse er det ikke uvanlig å kjenne på sinne og irritasjon. Sinne kan kanskje være uttrykk for redsel, eller en reaksjon på at man føler at livet blir ødelagt av å ha en søster eller bror som er syk. Det er ikke uvanlig å ønske å ta avstand fra problemet.

Mange søsken kjenner også på følelser som avmakt, skyld og skam, og slike følelser kan være vanskelig å gå rundt med alene. Det er heller ikke uvanlig at man som søsken kan føle seg litt tilsidesatt eller ikke sett. Ikke vær redd for å snakke med noen du stoler på om disse tankene og følelsene, de er helt naturlig. Vær så åpen og ærlig som mulig med foreldre eller andre som står deg nær om hvordan du har det og hvordan du opplever situasjonen. Det du tenker og føler er ikke feil eller slemt.

Husk at du også fortjener og trenger omsorg og kjærlighet. Det kan hjelpe hvis du gir deg selv tillatelse til å ha det vanskelig du også, når du trenger det. Du har lov til å være trist, redd, sint og lei. Å leve nært på en som er veldig syk er en svært krevende livssituasjon å være i, og det er ikke bare de syke som trenger å føle seg godt ivaretatt.

Konkrete tips og hjelpende råd:

- Prat med familie om hvordan DU har det
Det kan ofte føles som om man er en belastning for foreldre og familien rundt, men du må aldri glemme deg selv i alt – krev den støtten og hjelpen du trenger.

- Vær en normal søster eller bror
Ofte kan det hjelpe å ha en sint, streng og ærlig søster eller bror for en som er syk. Ikke vær redd for å si feil ting, rop ut det du har på hjertet.

- Søk ro og støtte hos venner og familie
Det kan være veldig viktig å være åpen om egen situasjon ovenfor egne venner. De kan være en viktig støtte og de kan hjelpe deg å få tankene over på andre ting. I tillegg kan besteforeldre og onkler/tanter gi et fint avbrekk. Hvis det er vondt å være hjemme, kan du besøke nær familie og ta vare på deg selv.

- Det er ikke din feil
Ikke ha dårlig samvittighet eller tro at du er en del av årsaken til at din bror eller søster er syk. Du kan også kanskje kjenne på at ingenting av det du gjør eller sier hjelper – det gjør det, men det kan ta tid før det merkes eller synes.

- Aksepter egne følelser
Hvis du kjenner på sinne, glede eller sorg, forsøk å akseptere det du føler og prat med noen om det. Alle følelser er tillatt, også det å kjenne at en ikke bryr seg. Vi opplever slike situasjoner på ulike måter.
Barn som pårørende


Tekst kommer
Venner/venninner


Det kan være vanskelig å se om noen har en spiseforstyrrelse. De fleste er normalvektige eller overvektige, men ofte kan man likevel oppleve endringer i oppførsel og personlighet hos den man står nær. Blir du bekymret for, eller har du mistanke om at en du kjenner sliter, er det viktig at du snakker med vennen din. Fortell om hva du har sett eller opplevd og si hvorfor du er bekymret.

Den som sliter vil ofte benekte at han eller hun har et problem første gang det blir tatt opp. Da kan det være greit å vente litt før du tar det opp på nytt. At du har sagt i fra om din bekymring, vil sannsynligvis sette i gang noen tanker hos vennen din, og kanskje vil det gradvis føre til at han eller hun innser at han/hun har et problem.

Det aller viktigste du kan gjøre for vennen din er å fortsette å være en god venn. Vis at du bryr deg om personen, gjør hyggelige ting sammen og si at du er der hvis han/hun trenger å snakke.

Her er noen tips til deg som venn/venninne:

 • Din venn er heldig som har din støtte. Husk at det ikke er ditt ansvar å løse hans/hennes problemer. Du skal være en venn, ikke en psykolog eller lege.
 • Husk at en spiseforstyrrelse handler om mer enn mat. Unngå fokus på vekt, kalorier, trening og kropp. Spør heller hvordan vennen din har det.
 • Gjør hyggelige ting sammen.

Hvis dere er under 18 år:
 • Hvis din venn forteller deg om sine problemer, er det veldig viktig å oppmuntre han/henne til å snakke med en voksen, f.eks. lærer, helsesøster, lege eller foreldre.
 • Vær svært forsiktig med å love at du ikke skal si noe til en voksen. Dersom problemet utvikler seg, kan det bli en belastning for deg å bære på en slik hemmelighet. Hvis det blir slik at du føler du må snakke med foreldrene eller en lærer, bør du først fortelle det til din venn og forklare hvorfor, samtidig som du forsikrer om at du fortsatt er en venn. Kanskje dere kan fortelle det sammen?
Kjæreste/ partner


Dersom du har en kjæreste eller partner som har en spiseforstyrrelse, kan det by på utfordringer og vonde konflikter. At en man er glad i har det vanskelig, vekker mange tanker og følelser. Å bli bekymret er vanlig, det er også naturlig å bli redd og sint. Det kan dukke opp mange spørsmål, og man kan kjenne på et sterkt behov for å skulle hjelpe og løse et problem. I tillegg kan det være frustrerende å oppleve at sykdommen kommer i veien for det parforholdet man ønsker å leve. Det kan være vanskelig å se om noen har en spiseforstyrrelse. De fleste er normalvektige eller overvektige, men ofte kan man likevel oppleve endringer i oppførsel og personlighet hos den man står nær. Blir du bekymret og mistenker at din kjæreste eller partner sliter, er det viktig at du snakker med han/ henne om det. Fortell hva du har sett eller opplevd og forklar hvorfor du er bekymret. Det kan hende at den som sliter benekte at han eller hun har et problem første gang det blir tatt opp. Da kan det være greit å vente litt før det tas opp på nytt. At du har sagt i fra om din bekymring, vil sannsynligvis sette i gang noen tanker hos kjæresten/ partneren din, og kanskje vil det gradvis føre til at han eller hun innser at han/ hun har et problem. Dersom din kjæreste/ partner ikke går i behandling, kan du forsøke å oppmuntre kjæresten din til å oppsøke hjelp. Du kan for eksempel tilby å bli med til fastlegen, eller tipse om at han eller hun kan kontakte Spiseforstyrrelsesforeningen. Det er viktig å få kartlagt alvoret i situasjonen, samt at den som er syk får tilstrekkelig hjelp. Samarbeid
Gjennom å snakke sammen, kan dere bli kjent med hverandres ønsker, behov og forventninger. Å forsøke å ha en så åpen holdning som mulig, gjør det lettere å forstå den andre. Da kan dere sammen finne ut hva den som er syk ønsker og behøver av støtte, og hvordan du som kjæreste kan gi støtte og omsorg. Samtidig er det viktig for forholdet deres at det ikke er sykdommen som er i hovedfokus. Forsøk å finne ut hvordan dere kan samarbeide for å få et best mulig parforhold. Gjennom å snakke sammen, kan dere også komme frem til hvilken informasjon du som pårørende skal få og hva slags kontakt du skal ha med behandlere. Bekreftelse og støtte
En spiseforstyrrelse handler ofte om lav selvfølelse. Med det i tankene, kan det være lettere å forstå at en som sliter har behov for omsorg, kjærlighet og bekreftelse. Som kjæreste eller partner kan du i ord og handling bekrefte at din kjære er god nok. Samtidig er ikke det alltid nok, og i blant kan du oppleve å bli avvist. Da må du huske på at det er sykdommen som snakker. Det er klart det kan være krevende å gi bekreftelse og støtte og føle at det ikke når inn. Det er viktig å huske på at det gjør det, men det kan ta tid før det vises og du får den responsen du ønsker. Du kan prøve å sette ord på det du opplever er vanskelig, og at du ikke alltid vet hva du skal si. At du veldig gjerne ønsker å hjelpe, men at du ikke helt vet hvordan og at du er redd for å gjøre noe verre. Ved å si eller vise at du er tilgjengelig og vil lytte, viser du at du bryr deg, er til stede for, og at du er glad i din kjære. Tilegn deg kunnskap
Skaff deg informasjon om spiseforstyrrelser og vanlige symptomer.

 • Da blir det lettere å huske at vanskelig atferd er symptomer på sykdommen fremfor et bevisst forsøk på å være vanskelig.
 • Det blir enklere å vite hvordan du kan støtte den du er glad i.
 • Du får innsikt i behandlingstilbudet og dine rettigheter som pårørende.
Vis varsomhet og forbered dere
 • Unngå kommentarer om vektendring, kropp og størrelse, da dette lett kan misforstås
 • Måltider er krevende og kan vekke mange sterke følelser hos en som er syk. Unngå å kommentere dette i måltidssituasjonen. Avtal et tidspunkt der du rolig kan fortelle om hva du opplever virket vanskelig. Fortell hva du har sett og forklar hvorfor du syns det virket vanskelig for din kjære. Gi rom for å la det du sier synke inn.
 • Sosiale situasjoner, middagsselskaper og ferier kan være utfordrende. Snakk om mulige utfordringer i forkant for å gi et bedre utgangspunkt for en god opplevelse.
Ta vare på deg selv og be om hjelp
Det kan være krevende å være pårørende, og det kan bli utmattende dersom ønsket etter å hjelpe og støtte blir så stort at man glemmer å ta vare på seg selv. Husk at det ikke er du som skal behandle kjæresten din. Det er heller ikke ditt ansvar å stoppe symptomene. Det viktigste du som kjæreste kan gjøre, er å være en så «normal» og støttende kjæreste som du kan klare. Fokuser på et vanlig kjæresteforhold og en normal hverdag. Det betyr også at du må ta vare på deg selv. Det kan du gjøre ved å tilbringe tid med venner, kollegaer og familie. Bruk tid på hobbyer og aktiviteter du liker, og vær åpen med dem du har rundt deg om hva du står i. Å være en støtte for en som sliter, krever at du også får et positivt påfyll. Ikke vær redd for å be om hjelp. Husk at du alltid kan kontakte oss i Spiseforstyrrelsesforeningen for støtte, råd og veiledning. Se vår kontaktinfo og åpningstider her: http://www.spisfo.no/kontakt/
Fagpersoner


Tekst kommer