Informasjons- og støttetelefon: 22 94 00 10
Gå til innholdet
Meny

Om SPISFO

SPISFO er en organisasjon for alle som på en eller annen måte er berørt av spiseforstyrrelser eller sliter med forholdet mat, kropp og vekt.

Vi er medmennesker som har ekspertkompetanse på det å leve med og arbeide oss ut av en spiseforstyrrelse. Derfor synes mange det er lettest å kontakte oss som det første skrittet på veien. Vi tror på menneskemøtene - at det å snakke sammen har stor betydning for psykisk helse, og hos oss er det likepersonprinsippet som er et av våre bærende element i organisasjonen. Vi driver ikke med behandling, men tilbyr forskjellige selvhjelpstilbud.

Alle hos oss har taushetsplikt.

 • Sekretariatet

  Sekretariatet

  Kontaktinformasjon

  Postadresse: SPISFO - Spiseforstyrrelsesforeningen
  Postboks 8877 Youngstorget
  0028 Oslo

  Besøksadresse: Dronningens gate 25 (etter avtale)

  Telefon: 22 94 00 10
  E-post: post@spisfo.no

  Sekretariatet

  Det nasjonale sekretariatet har ansvaret for organisasjonens daglige drift, og består av lønnede medarbeidere.

 • Lokallag

  Lokallag

  Organisasjonen har lokallag rundt om i landet som drives av frivillige med ansvar for den lokale driften. Lokallagene bygger på de samme ideologiske perspektivene som SPISFO: Selvhjelpsperspektivet og en medmenneskelig måte å møte de berørte på.

  Lokallagene har en viktig rolle hos oss. Her kan folk få hjelp der de bor, eller i nærheten. Gjennom lokallagene når vi dermed ut til langt flere enn vi kunne gjort gjennom et enkelt kontor i Oslo.

  Lokallag igangsettes av frivillige på stedet, med støtte og veiledning fra Sekretariatet i Oslo. Hvor vi har lokallag vil dermed til enhver tid avhenge av hvor det er frivillige som ønsker å starte et lokallag og at vi har frivillige til å drive dette.


   

  Oslo/Akershus
  Postadresse: Boks 8877 Youngstorget
  0028 Oslo
  Besøksadresse: Dronningens gate 25 (etter avtale)
  Telefon: 22 94 00 10

  E-post: oslo@spisfo.no 

  Oppland
  Villa Utsikten, Storgata 9 (etter avtale)
  2609 Lillehammer

  E-post: oppland@spisfo.no

  Trondheim
  Postadresse: Boks 638 Sentrum
  7406 Trondheim
  Besøksadresse:
  Fjordgata 19 (etter avtale)

  Epost: trondheim@spisfo.no

  Tromsø

  E-post: tromso@spisfo.no

 • Organisasjonsstruktur

  Organisasjonsstruktur

  SPISFO er en medlemsorganisasjon. Landsmøtet er SPISFO sitt høyeste organ, mens styret har det overordnede ansvaret for drift og utvikling i organisasjonen. Et nasjonalt sekretariat har ansvaret for organisasjonens daglige drift og består av lønnede medarbeidere. Organisasjonen har lokallag rundt om i landet som drives av Arbeidsutvalg (AU) med ansvar for den lokale driften.

 • Selvhjelp

  Selvhjelp

  SPISFO er en selvhjelpsorganisasjon

  Selvhjelp er benevnelsen på en ideologi som er omfattende beskrevet i internasjonal litteratur.

  Ideen bak selvhjelp

  (fra heftet: "Å være deltager i selvhjelpsgruppe", av Toril Goksøyr, 1999)

  Selvhjelpsgrupper og selvhjelpsorganisasjoner er nettverk dannet av personer som har et felles problem eller vanskelig livssituasjon som de ønsker å endre. Målsettingen med en selvhjelpsgruppe er å komme sammen med andre i tilsvarende situasjon og samarbeide for å oppnå personlig utvikling og sosial forandring. En selvhjelpsgruppe styres av deltakerne selv, med veiledning utenfra i den grad det er behov for det. Selvhjelp innebærer å samarbeide uten profesjonelle helsearbeidere som ledere. Det vil si å benytte de mulighetene som ligger i samarbeidet med andre i samme situasjon og ta ansvaret for å styre egen utviklings- og bedringsprosess.

  Det som gjør selvhjelp virksomt som et redskap for å jobbe med å komme ut av en spiseforstyrrelse (eller andre problemer), kan sammenfattes i følgende punkter;

  Å bli forstått
  Fordi deltakerne i selvhjelpsgruppen har mye felles erfaring, kan de forstå hverandre på en måte som ingen annen har forutsetning for.

  Samhørighet
  Å være i tilsvarende livssituasjon og dele mye felles erfaring på et område som er vanskelig å fatte for mange utenforstående, gir en helt spesiell opplevelse av samhørighet.

  Å føle seg normal
  Mange opplever at når de kjenner seg igjen i andres situasjon på områder som ofte er knyttet til mye skam og skyldfølelse, blir det tydelig at en ikke er så annerledes som en gjerne har trodd.

  Å være hovedaktøren i eget liv
  Selv om vi faktisk til syvende og sist er de eneste som kan styre eget liv, oppleves det ikke alltid slik. En selvhjelpsgruppe er basert på at en tar ansvar for seg selv. Og bidrar til å styrke denne evnen.

  Å erkjenne at en har ressurser
  Evnene til å ta ansvar for eget liv, har sammenheng at en ser og har kontakt med egne ressurser. Det er nødvendig å erkjenne det en opplever som uakseptabelt hos seg selv, for å få kontakt med sine sterke sider. Når en utveksler erfaring med de andre i gruppen, ser en at til tross for at de tenker og handler på samme uakseptable måte som en selv, har de sterke sider.

  Gruppen som sosial arena
  Det er vanskelig å forandre seg når personene rundt en har bestemte forventninger til hvordan en skal være og handle. I selvhjelpsgruppen kan en få hjelp til å finne ut hva som kan være hensiktsmessig å endre og prøve ut nye måter å forholde seg til andre mennesker.

  Utveksling av kunnskap
  Noen ganger er det vanskelig å gjøre forandringer i livet sitt fordi en mangler kunnskap. I en gruppe er det mye kunnskap og erfaring samlet.

  Gjensidighet
  I en selvhjelpsgruppe er alle både givere og mottakere av hjelp. Denne gjensidigheten er kanskje det som i størst grad representere den helende kraften i en slik gruppe. En opplever seg selv som en person som virkelig har noe å gi og kan være gode modeller for hverandre nettopp fordi en er i samme situasjon.

   

  Selvhjelp kan defineres på følgende måte: